นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข

นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุขของ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข