บจก.ขอนแก่นเพชรแพค โดยคุณปริทัศน์ อินทรพาณิชย์ บริจาคเอทิล แอลกอออล์ 99.5% มูลค่า 12,500 บาท

16 กุมภาพันธ์ 2564 บจก.ขอนแก่นเพชรแพค โดยคุณปริทัศน์ อินทรพาณิชย์ บริจาคเอทิล แอลกอออล์ 99.5% มูลค่า 12,500 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณศศิธร แสนศักดิ์ รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ รับมอบ