บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ประสงค์จะตรวจเอง ไม่เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงสูง (ขณะนี้งดให้บริการแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย.64)

ขณะนี้งดให้บริการแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย. 2564