บริษัทอินเตอร์ วอเตอร์ คอนชัลแดนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคเงิน 50,000 บาท

โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) จากบริษัทอินเตอร์ วอเตอร์ คอนชัลแดนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ