บริษัท อุดรเมดิคอลซัพพลาย บริจาคเครื่องดับเพลิง BF2000 ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 45 ถัง

14 ธันวาคม 2563 บริษัท อุดรเมดิคอลซัพพลาย บริจาคเครื่องดับเพลิง BF2000 ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 45 ถัง ให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีคุณวสิษฐ์พล ตัณฑ์สุระ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นผู้รับมอบ