บริษัท TEDDY HOUSE CO.,LTD.  บริจาคกระเป๋าถือ จำนวน 150 ใบ

วันที่ 3 มกราคม 2565  บริษัท TEDDY HOUSE CO.,LTD.  บริจาคกระเป๋าถือ จำนวน 150 ใบ  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย   ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือแห่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ เป็นผู้แทนมอบ  และรับมอบโดย นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น