ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิชาการให้นำเสนอในงานมหกรรมคุณภาพและวิชาการ โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2566

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิชาการให้นำเสนอในงานมหกรรมคุณภาพและวิชาการ โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2566
“Synergy for Quality and Life Long Learning” การประสานพลังเพื่อคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2566
ณ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกาศการเตรียมผลงานนำเสนอ

 

กติกาการนำเสนอผลงาน

 

1. CQI Poster Presentation กลุ่ม 1 (18 เรื่อง)

 

2. CQI Poster Presentation กลุ่ม 2 (17 เรื่อง)

 

3. Inovation Poster Presentation กลุ่ม 1 (12 เรื่อง)

 

4. Inovation Poster Presentation กลุ่ม 2 (13 เรื่อง)

 

5. R2R Oral Presentation (13 เรื่อง)

 

6. RCA Oral Presentation (8 เรื่อง)

7. CQI Oral Presentation (17 เรื่อง)

 

8. Research Oral Presentation (9 เรื่อง)

 

9. เรื่องเล่า ประกวดโดยเอกสาร (14 เรื่อง)