ประกาศรับสมัครงาน

มูลนิธิแพทยศาสตรพิพัฒน์  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างบุคคลปฏิบัติงาน
กําหนดการคัดเลือก

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๓:๐๐ น.

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่ www.kkh.go.th/maf

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและนำ portfolio มาด้วย ลงทะเบียนเวลา ๐๘:๓๐-๐๘:๕๐ น.

ณ ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลขอนแก่น

ทั้งนี้ จํานวนขอสอบจะผลิตตามจํานวนผู้ที่มาลงทะเบียนตรงเวลา การเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้จะเป็นโมฆะสําหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนตามวันเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://drive.google.com/file/d/1EF2UxqI_d1R9wgZIPizp22cVB0d-zQey/view