ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๑๒ ตำแหน่ง และจังหวัดขอนแก่น         ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไปแล้ว นั้น

จังหวัดขอนแก่นจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒      ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖ แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว โดยมีตำแหน่งที่มีผู้ผ่านการประเมินฯ จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง ดังนี้

๑. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

๒. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

๓. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

๔. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

๕. ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

๖. ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก

๗. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

๘. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

๙. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

๑๐. ตำแหน่งบรรณารักษ์

และตำแหน่งที่ไม่มีผู้ผ่านการประเมิน จำนวน ๒ ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งวิศวกรโยธาและตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ดังปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้