ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2562

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารดังต่อไปนี้ เข้ารับการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น