ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมวิชาการมะเร็งประจำปี 2565 (แบบออนไลน์)

เรียน ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการมะเร็งประจำปี 2565 (แบบออนไลน์)

ตามที่ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลขอแก่น ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี 2565 บัดนี้การสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว
เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก และมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (ในระบบออนไลน์) ไม่สามารถรองรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมประชุมออนไลน์ได้ทั้งหมด จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมดังเอกสารแนบ และจะส่งลิ้งเข้าร่วมประชุมในอีเมลตามที่ลงทะเบียน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565

 

รายชื่อผู้เข้าประชุม วิชการมะเร็ง 26 สค 65 รพ