ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น ตำแหน่งพนักงานขาย

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น ตำแหน่งพนักงานขาย ให้ผู้สอบคัดเลือกที่ผ่านในลำดับที่ 1-15 มารายงานตัวเพื่อรับฟังเงื่อนไขการจ้าง ณ ห้องแก่นทอง ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.

หากท่านไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์