ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) กลุ่มงานเภสัชกรรม

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

หมายเหตุ: ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกลำดับที่ 1 – 6 ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศ และทดลองปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 ห้องประชุมนิ่มนวล วัชร์ชัยนันท์ อาคารเภสัชกรรม ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์