ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2019/09/new-doc-2562-09-16-11.35.33_25620916113713-ประกาศผล.pdf

โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป   ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562  เวลา 08.30 น.  ณ สำนักงานศูนย์หัวใจ ชั้น 6  อาคารคุณากรปิยชาติ  โรงพยาบาลขอนแก่น

 

*** หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์  และจะเรียกลำดับสำรองถัดไป