ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ศูนย์จัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ

โรงพยาบาลขอนแก่น  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ศูนย์จัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ ประจำปี งบประมาณ 2562

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับที่ 1-3  มารายงานตัวในวันที่ 1 มีนาคม 2562  เวลา 08.30 น.   ณ  ศูนย์จัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ  อาคารสมเด็จพระเทพฯ  ชั้น 3  โรงพยาบาลขอนแก่น