ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ขอให้ผู้รับคัดเลือกในลำดับที่ 1  มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น.  ณ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป ชั้น 3  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีโรงพยาบาลขอนแก่น   หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์