ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ขอให้ผู้รับคัดเลือกในลำดับที่ 1  มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น.  ณ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป ชั้น 3  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีโรงพยาบาลขอนแก่น   หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2019/09/new-doc-2562-09-16-11.35.33_25620916113713-ประกาศผล.pdf

โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป   ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562  เวลา 08.30 น.  ณ สำนักงานศูนย์หัวใจ ชั้น 6  อาคารคุณากรปิยชาติ  โรงพยาบาลขอนแก่น

 

*** หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์  และจะเรียกลำดับสำรองถัดไป

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักงานขับรถยนต์ 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้า

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) กลุ่มงานเภสัชกรรม

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

หมายเหตุ: ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกลำดับที่ 1 – 6 ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศ และทดลองปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ชั้น 5 ห้องประชุมนิ่มนวล วัชร์ชัยนันท์ อาคารเภสัชกรรม ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ศูนย์จัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ

โรงพยาบาลขอนแก่น  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ศูนย์จัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ ประจำปี งบประมาณ 2562

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับที่ 1-3  มารายงานตัวในวันที่ 1 มีนาคม 2562  เวลา 08.30 น.   ณ  ศูนย์จัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ  อาคารสมเด็จพระเทพฯ  ชั้น 3  โรงพยาบาลขอนแก่น