ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศ จากกลุ่มงานบัญชี โรงพยาบาลขอนแก่น  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (รายละเอียดตามที่แนบท้าย)

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในลำดับที่ 1-2 เข้ารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลขอนแก่น ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562  เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานบัญชี ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น  หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>  https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2019/11/ประกาศผลการคัดเลือก.pdf