ประกาศศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1 (ดังบัญชีรายละเอียดที่แนบ) มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานศูนย์หัวใจ ชั้น 6   อาคารคุณากรปิยชาติ โรงพยาบาลขอนแก่น

หากไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะเรียกลำดับถัดไป โดยขึ้นบัญชีรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี