ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่องผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อ Sinovac เข็มที่ 1 ให้ไปรับที่วัคซีนเข็มที่ 2 ที่ KICE