ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศผล