ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชี มารายงานตัวเพื่อยืนยันความประสงค์เข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30 น.  ณ  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น