ประกาศ เรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น (เพิ่มเติม)