ต้อนรับคณะจากกรมควบคุมโรค ในโอกาสลงพื้นที่เพื่อสอบสวนโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด

โรงพยาบาลขอนแก่น ต้อนรับคณะจากกรมควบคุมโรค เนื่องในโอกาสลงพื้นที่เพื่อสอบสวนโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด จังหวัดขอนแก่น โดยมี พญ.ฐิติพร สิริวชิรชัย หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม และ พญ.กนกวรรณ ศรีรักษา หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม ร่วมต้อนรับ

 

เนื่องจากปัจจุบันโรคซิฟิลิส มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากอัตราป่วย 3.62 ต่อประชากรแสนคนในปี พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 11.37 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2561 และพบว่าผู้ป่วยโรคซิลิฟิลิสแต่กำเนิด เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยข้อมูลพบว่าจังหวัดขอนแก่นมีการรายงานโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด จำนวน 18 ราย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมปัทมา หอมจู ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น