ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับเขต วาระพิเศษ

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 7 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลระดับเขต วาระพิเศษ โดยมี คุณพินรัฐ จอมเพชร รักษาการหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น และ CNOR เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ศศมน ศรีสุทธิศักดิ์ ผู้นิเทศการพัฒนาบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่าน Video Conference

วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “กองการพยาบาลทัวร์วิชาการ สร้างผลงานวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ”  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21-22 เมษายน 2566 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น และได้มีการพิจารณาการจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานประกอบการประเมินคุณภาพการพยาบาล ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข