ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2566

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565  เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี  เขตสุขภาพที่ 7  จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2566  โดยมี นายแพทย์สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธาน  และมีนายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยคณะกรรมการระบบบริการสุขภาพ ทั้ง 27 สาขาของเขตสุขภาพ รวมถึงศูนย์วิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

ซึ่งในที่ประชุมมีการนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566  ทบทวนคณะกรรมการ Service  Plan และพิจารณาเพิ่มสาขา หู คอ จมูก ในงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7  อีกด้วย