ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขผู้ต้องขังในเรือนจำ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเวชกรรมสังคม นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขผู้ต้องขังในเรือนจำ เครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อวางแผนขับเคลื่อนนโยบาย และกำหนดแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น และทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น เพื่อให้การบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข