ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกุลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 10/2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น   โดยในที่ประชุม นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7  ได้แสดงความยินดีกับ นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกุลเกียรติ  เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น