ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และเครือข่ายบริการ เขตสุขภาพที่ 7 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม) ในการประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ครั้งที่ 5/2566

ซึ่งโรงพยาบาลขอนแก่น ได้เปิดหลักสูตรอบรมพยาบาลเฉพาะทางในสาขาที่ขาดแคลน โดยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ( หลักสูตร 4 เดือน) ตามข้อเสนอแนะการตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 7 ให้มีการดำเนินการลดป่วย ลดตาย เพื่อการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้แก่ประชาชน