ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ครั้งที่ 2/2566 

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.เทพสรรค์ สีอร่ามรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 3 และหัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ครั้งที่ 2/2566 ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถเปิดสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (หลักสูตร 4 เดือน) เขตสุขภาพที่ 7 ได้ตามข้อเสนอแนะการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1/2566