ประชุมจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อม ต่อสภาวะวิกฤตจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ “BCP  for EIDs เขตสุขภาพที่ 7”

วันที่ 5 เมษายน 2564  โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อม ต่อสภาวะวิกฤตจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ “BCP  for EIDs เขตสุขภาพที่ 7”   โดยมีนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม  สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  และมีแพทย์หญิงนาตยา  มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อจัดทำแผนในระดับเขตสุขภาพที่ 7 และการนำแผนไปใช้ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง  โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริการทางการแพทย์ ทั้ง Covid-19 ,Non-Covid-19 , Non-Clinical รวมทั้งการบริหารจัดการในทุกมิติ ตลอดจนด้านทรัพยากรและขีดความสามารถในการให้บริการ เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อระบบบริการสุขภาพ