ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ PCC data connect แก่ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อและโรคไตเรื้อรัง

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลขอนแก่น โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพบริการสาขาไต ร่วมกับกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลขอนแก่น จัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ PCC data connect  แก่ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อและโรคไตเรื้อรัง ในหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 35 คน เพื่อพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคไตอย่างไร้รอยต่อ ณ ห้องประชุมประภา  ภักดิ์โพธิ ชั้น 6 อาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลขอนแก่น