ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานและการให้บริการของเครือข่ายหน่วยบริการ การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง (CAPD)

โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมจัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานและการให้บริการของเครือข่ายหน่วยบริการ การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) ให้กับเครือข่ายหน่วยบริการเขตสุขภาพที่ 7 โดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ซึ่งมี นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2562 ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสมาคมวิชาชีพ ให้ความสำคัญในการจัดระบบบริการบำบัดทดแทนไต  ได้แก่ การล้างไตทางช่องท้อง การผ่าตัดปลูกถ่ายไตและการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จึงได้จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนการดูแลผู้ป่วย พร้อมทั้งเยี่ยมชมหน่วยล้างไตของ โรงพยาบาลขอนแก่น และ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และ โรงพยาบาลมหาสารคาม  มีผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยล้างไต ในพื้นที่ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น จำนวน 23 แห่ง ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล  ผู้รับผิดชอบงานโรคไตเรื้อรังจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 4 แห่ง และ ตัวแทนอนุกรรมการ SPสาขาไต เขตสุขภาพที่ 7