ประชุมนำเสนอความคืบหน้าโครงการวิจัย SECSI (Smart Emergency Care Service Integration) ปี 2

วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น โดยศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด ได้นำเสนอความคืบหน้าโครงการวิจัย SECSI (Smart Emergency Care Service Integration) ปี 2 โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือ ระหว่าองค์การอนามัยโลก ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ และคณะวิจัย ในการเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยจังหวัดขอนแก่น ซึ่งปี พ.ศ.2566 จังหวัดขอนแก่นได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ ภายใต้ทุนอุดหนุนแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ การพัฒนาระบบบริการ เพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างครบวงจร จำนวน 3 โครงการ ซึ่งเป็นปีที่ 2 ที่จังหวัดขอนแก่นได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานวิจัย ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับว่าเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการจากปัญหาในพื้นที่สู่การปฏิบัติงาน มีความเชื่อมโยงทั้งภายใน และภายนอกสถานพยาบาล โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นต้นแบบในการผลักดันให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบาย ขยายผลการดำเนินงานให้กว้างขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาโครงการวิจัยต่อไป