ประชุมวิชาการมะเร็ง  ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 9 )  ในหัวข้อเรื่อง  “New  Normal  Normal  for  Cancer  Patient  Care in COVID-19 Pandemics” 

วันที่ 26 สิงหาคม  2565  โรงพยาบาลขอนแก่น  จัดประชุมวิชาการมะเร็ง  ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 9 )  ในหัวข้อเรื่อง  “New  Normal  Normal  for  Cancer  Patient  Care in COVID-19 Pandemics”  ณ ห้องประชุมจำลอง  มุ่งการดี  ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โรงพยาบาลขอนแก่น    โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้  เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้ป่วยมะเร็ง  ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วย และแนวทางการรักษาโรคมะเร็งอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ ที่สอดคล้องตามบริบทของสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19