ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 “Medicine Cocktails”

3 กันยายน 2563 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 “Medicine Cocktails” ณ ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีการบรรยาย และอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ นำเสนอผลงานโปสเตอร์ทางวิชาการด้านอายุรศาสตร์ เป้าหมาย คือ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี และสังคมอยู่เย็นเป็นสุขต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมมาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สหสาขาวิชาชีพจากหน่วยงานสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทั่วประเทศ จำนวน 185 คน