ประชุมวิชาการ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ” 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565  ณ ห้องประชุมจำลอง  มุ่งการดี  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น  นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ”   โดยมี นายแพทย์เสกสรรค์ ชัยสุขสันต์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ โรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจในโรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลในเครือข่ายสุขภาพที่ 7 จำนวน 150 คน