ประชุมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัดประจำปี 2565 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพบริการ การดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไตและการเก็บอวัยวะ

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล อาคารสิริธร ชั้น 4  นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัดประจำปี 2565  เรื่อง การพัฒนาคุณภาพบริการ การดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไตและการเก็บอวัยวะ

โดยการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลเครือข่าย  ให้มีความรู้และมีทักษะในการให้การพยาบาลผ่าตัดปลูกถ่ายไต และนำเอาอวัยวะออกในผู้ป่วยสมองตาย  สร้างมาตรฐานการพยาบาล และเพื่อสร้างและขยายเครือข่าย ที่สามารถนำแนวทางปฏิบัติการพยาบาลการผ่าตัดปลูกถ่ายไตที่ได้มาตรฐานไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงพยาบาล  เพื่อให้การผ่าตัดปลูกถ่ายไต และการผ่าตัดเก็บอวัยวะในผู้ป่วยสมองตาย เป็นไปด้วยความปลอดภัย ทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ