ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายคุณภาพบริการพยาบาลระดับจังหวัดขอนแก่น ในรูปแบบโซน ครั้งที่ 1

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย พว.พินรัฐ จอมเพชร ประธานคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 7 (CNO-R) และจังหวัดขอนแก่น (CNO-P) ร่วมกับ คุณศิริมา นามประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าพยาบาลในโซนเหนือ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน โรงพยาบาลน้ำพอง โรงพยาบาลเขาสวนกวาง โรงพยาบาลซำสูง และโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ผู้บริหารทางการพยาบาล และคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายบริการพยาบาล จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายคุณภาพบริการพยาบาลระดับจังหวัดขอนแก่น ในรูปแบบโซน ครั้งที่ 1 โดยมี นพ.วิโรจน์ เลิศพงษ์พิพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเยี่ยมขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ติดตามตัวชี้วัดทางการพยาบาลและผลการดำเนินงานการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการพยาบาลระดับจังหวัด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการพยาบาล เสริมพลังและรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรหน้างาน และเพื่อส่งข่าวสารสำคัญจากผู้แทนสกาการพยาบาลประจำจังหวัด รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานคุณภาพของพยาบาลด้าน Sepsis/ODS/การปลูกถ่ายอวัยวะ/จริยธรรมทางการพยาบาล/Telemedicine/Homeward/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริการพยาบาลที่เป็น Best practice ซึ่งทำให้เป็นที่ประจักษ์ถึงคุณภาพทางการพยาบาลที่มีอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่น เข้มแข็ง ไม่ย่อท้อในทุกสถานการณ์ และได้ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมวันพยาบาลเพื่อเชิดชูเกียรติพยาบาลที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน และร่วมสร้างคุณงามความดีให้เกิดแก่วิชาชีพพยาบาล