ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคุณภาพบริการพยาบาลระดับจังหวัด ในรูปแบบโซน ครั้งที่ 4 (โซนตะวันตก)

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย พว.พินรัฐ จอมเพชร ประธานคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการพยาบาล ระดับเขต และระดับจังหวัด พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคุณภาพบริการพยาบาลระดับจังหวัด ในรูปแบบโซน ครั้งที่ 4 (โซนตะวันตก) ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลชุมแพ โรงพยาบาลหนองเรือ โรงพยาบาลสีชมพู โรงพยาบาลภูผาม่าน โรงพยาบาลภูเวียง โรงพยาบาลหนองนาคำ และโรงพยาบาลเวียงเก่า โดยมี นพ.สมเกียรติ ชูบัญฑิตกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลชุมแพ เป็นประธานการประชุม

การจัดประชุมมีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อติดตามตัวชี้วัดทางการพยาบาลและผลการดำเนินงานการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการพยาบาลระดับจังหวัด เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการพัฒนาเครือข่าย เสริมพลัง และรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรหน้างาน ส่งข้อมูลข่าวสารสำคัญจากผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ติดตามผลการดำเนินงานคุณภาพของพยาบาลด้าน Sepsis/ODS/การปลูกถ่ายอวัยวะ/จริยธรรมทางการพยาบาล/Telemedicine/Homeward และแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริการพยาบาลที่เป็น Best practice ซึ่งทำให้ประจักษ์ถึงคุณภาพทางการพยาบาลที่มีอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่น เข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่อทุกสถานการณ์ของพยาบาล