ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคุณภาพบริการพยาบาล ระดับจังหวัด ในรูปแบบโซน ครั้งที่ 2

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย พว.พินรัฐ จอมเพชร ประธานคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 7 (CNO-R) และจังหวัดขอนแก่น (CNO-P) พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคุณภาพบริการพยาบาล ระดับจังหวัด ในรูปแบบโซน ครั้งที่ 2  โดยมี พญ.นภาพร สังขรเขียว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริธร เป็นประธาน

การจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เยี่ยมขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ติตามตัวชี้วัดทางการพยาบาลและผลการดำเนินงานการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการพยาบาลระดับจังหวัด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการพยาบาล รับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรหน้างาน ส่งข้อมูลข่าวสารสำคัญจากผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ติดตามผลการดำเนินงานคุณภาพของพยาบาลด้าน Sepsis/ODS/การปลูกถ่ายอวัยวะ/จริยธรรมทางการพยาบาล/Telemedicine/Homeward และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริการพยาบาลที่เป็น Best practice ซึ่งทำให้ประจักษ์ถึงคุณภาพทางการพยาบาลที่มีอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่น เข้มแข็ง ไม่ย้อท้อต่อทุกสถานการณ์ของพยาบาลจากโรงพยาบาลโซนกลางจังหวัดขอนแก่น