ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การป่วยจากเชื้อดื้อยา กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การป่วยจากเชื้อดื้อยา” กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการเชื้อดื้อยาของโรงพยาบาล สามารถวิเคราะห์สถานการณ์การป่วย และการตายจากเชื้อดื้อยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถกำหนดแผนและมาตรการในการแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาได้อย่างเหมาะสม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ ของโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 90 คน และร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 30 คน โดยแบ่งการอบรมเป็น 4 รุ่น 4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 7-8-9 และ 10