ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำแนวคิด Health literacy สู่การปฏิบัติ”

โรงพยาบาลขอนแก่นจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำแนวคิด Health literacy สู่การปฏิบัติ: การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ” โดยมี นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิด มีบุคลากร พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ เข้าร่วมประชุม จำนวน 90 คน ได้เรียนรู้แนวคิดและฝึกปฏิบัติ เรื่องการออกแบบการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับผู้ใช้บริการ ตลอดจนการใช้โปรแกรม และเทคนิคการออกแบบสื่อHL สรุปผลการประชุม หน่วยงานได้นำเสนอผลงานฯ จำนวน 33 ชิ้นงาน และมี 4 หน่วยงาน ได้รับรางวัลการออกแบบดีเด่น ได้แก่ Stroke unit, หอผู้ป่วยศัลยกรรม ทางเดินปัสสาวะ,หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง2, หอผู้ป่วยสามัญศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น