“ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลขอนแก่น (ระยะ 10 ปี) ปีงบประมาณ 2566-2575”

 

โรงพยาบาลขอนแก่น จัดทำโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลขอนแก่น (ระยะ 10 ปี) ปีงบประมาณ 2566-2575” เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มปัญหาสุขภาพตามนโยบายระดับประเทศ และเพื่อนำแผนยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน โดยดำเนินการเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 26 – 28 กันยายน 2565 ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2565 และระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้าหน่วยงานพิเศษ ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตอำเภอเมืองขอนแก่น ตัวแทนจากศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 6 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น 3 แห่ง จากการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 ระยะ โรงพยาบาลขอนแก่นได้ วิสัยทัศน์ (ร่าง) คือ “ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศ ระดับนานาชาติ” และค่านิยม (ร่าง) คือ ใฝ่เรียนรู้ สู่บริการเลิศ เชิดชูคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติอันจะนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดต่อไป