ประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาระบบงานสำคัญเพื่อก้าวสู่ Advanced HA”

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565  โรงพยาบาลขอนแก่น  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาระบบงานสำคัญเพื่อก้าวสู่ Advanced HA”  วิทยากรโดย อ.นพ.อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล  ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานกล่าวต้อนรับ

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1- 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจมาตรฐาน  Advanced HA เป็นเวทีแลกเปลี่นเรียนรู้ GAP Analysis  เพื่อพัฒนาต่อยอดระหว่างมาตรฐานและสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ ค้นหาโอกาสพัฒนาองค์กรร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  ตามกระบวนการรับรองขั้นก้าวหน้าเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศต่อไป