ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพัฒนาคุณภาพบริการศัลยกรรมในเขตสุขภาพที่ 7”

โรงพยาบาลขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง“การพัฒนาคุณภาพบริการศัลยกรรมในเขตสุขภาพที่ 7” โดยมี แพทย์หญิงนาตยา มิลล์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธาน

วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ในการให้บริการผู้ป่วยทางศัลยกรรม ตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน  ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานในสาขาศัลยกรรม จากโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ในเขตสุขภาพที่ 7  ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่นร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ และทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี  โรงพยาบาลขอนแก่น