ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพของงานการพยาบาลตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งสายงานพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 7

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพของงานการพยาบาลตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งสายงานพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบนโยบาย และบรรยายพิเศษการบริหารอัตรากำลังและวางแผนความก้าวหน้าวิชาชีพพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 7 กล่าวรายงานโดย พว.พินรัฐ จอมเพชร ประธานคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 7

การจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดทำข้อมูลสำคัญสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารอัตรากำลังในภาพเขตสุขภาพ ให้มีความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดไว้ และให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และตอบสนองต่อนโยบายของกองการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าพยาบาลทุกโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 7 พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับมอบหมาย นักทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7 รวมทั้งสิ้น จำนวน 300 คน