ประชุมเชิงปฏิประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสานพลังร่วมใจ พัฒนาเครือข่ายฟ้าใสต้านภัยบุหรี่วิถี New normal”

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลขอนแก่น โดยกลุ่มงานผู้ป่วยนอก ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสานพลังร่วมใจ พัฒนาเครือข่ายฟ้าใสต้านภัยบุหรี่วิถี New normal” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปอดปลอดควันบุหรี่ ตามแนววิถีชีวิตใหม่ New normal และเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ และภาคีเครือข่ายในการบำบัดบุหรี่ในหลักสูตรพัฒนา Tobacco Control Provider nurse (TCPN) โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเดอะรูม 3-4 โรงแรมเดอะเลค โฮลเทล จังหวัดขอนแก่น