ประชุมเพื่อพิจารณาทบหวนงบเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 7

11 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลขอนแก่น ประชุมเพื่อพิจารณาทบหวนงบเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด (CHRO) เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น (CSO) ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล ชั้น 4 อาคารสิริธร โรงพยาบาลขอนแก่น