ประชุมเรื่องการบริหารกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

วันที่ 4 มีนาคม 2563 แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเรื่องการบริหารกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 และการจัดสรรอัตรากำลังพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมจัมปาศรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม