ประชุม International Hospital Conference ครั้งที่ 3/2562

โรงพยาบาลขอนแก่น โดยศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด ร่วมกับ Teikyo University hospital ทำความตกลงร่วมมือกันในด้านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน จัดการประชุม International Hospital Conference ครั้งที่ 3/2562  โดยมี นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  ร่วมต้อนรับ

วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อให้แพทย์ผู้รักษาผู้บาดเจ็บและป่วยฉุกเฉิน  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพมาตรฐานยิ่งขึ้น  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล ผู้รับผิดชอบงานด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลเอกชน  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น